Say Yes Adventure Facebook Cover (1)

Introducing BEX: Bulgarian Expansion Bridge

  • Georgios Kolovos

Exciting news! Bulgarian Expansion Bridge (BEX) has launched! BEX is a non-profit organisation bringing together private companies, public bodies, and individuals with a shared mission to empower the international expansion of Bulgarian businesses worldwide, starting with London. Join us in supporting BEX's mission to help Bulgarian businesses thrive and succeed in the global market. 

Вълнуващи новини! Bulgarian Expansion Bridge (BEX) е вече на разположение! BEX е неправителствена организация, която обединява частни компании, обществени институции и физически лица с обща мисия - да ускорят международното разширение на българските бизнеси по света, започвайки от Лондон. Присъединете се към нас в подкрепа на мисията на BEX да помогне на българските бизнеси да процъфтяват и успяват на глобалния пазар.

  • Tag 1